Search results

  1. KoiiDva

    Tournament Smogon Draft Kick-off Tour - Battle Pools (Round One) - Pool #33-#64

    https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen9paldeadexdraft-666786 KoiiDva vs McMeghan Pool 53
  2. KoiiDva

    Tournament Smogon Draft Kick-off Tournament - Signups [Custom Avatar Prize] [$450 Prize Pool]

    Name KoiiDva Discord Tag KoiiDva#7810 Time Zone GMT+11
Top